بررسی تفاوت علوم داده و یادگیری ماشینی

بررسی تفاوت علوم داده و یادگیری ماشینی
کلمات علوم داده و یادگیری ماشینی اغلب باهم بکار میروند. هرچند که اگر ب...