پیکسل یا بردار؟ مساله این است!

پیکسل یا بردار؟ مساله این است!
گسترش اینترنت در زمان دانشجویی ما مثل امروز نبود و پیدا کردن عکس‌های ب...