مدیر فنی تیم برنامه نویسی همپادکو(ایده هایتان را به واقعیت تبدیل می کنیم)