صد دانه داده، دسته به دسته!

صد دانه داده، دسته به دسته!
در این مطلب سعی کرده‌ام مجموعه‌ داده‌های مختلفی که می‌توان برای تحقیقا...