پروژه هوش مصنوعی - OCR

پروژه هوش مصنوعی - OCR
این پروژه عکسی از کاربر میگیرد و نوشته های در آن عکس را مینویسد!!!