من سمیرا کرانی اینجا مشخصا از دغدغه های مرتبط با پردازش داده و متن مینویسم