کلان داده ابری (Big Data as a Service) چیست؟

کلان داده ابری (Big Data as a Service) چیست؟
بیگ دیتا به عنوان سرویسکلان داده (Big Data) چیست؟در بیست سال گذشته افز...