دانشجوی کارشناسی ارشد هوش دانشگاه تهران و فعال در هوش مصنوعی،پردازش زبان طبیعی،علوم داده