دانشجوی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار دانشگاه شمسی پور تهران - برنامه نویس کامپیوتر