تاریخچه پیکسل

تاریخچه پیکسل
اولین باری در تاریخچه پیکسل که از پیکسل استفاده شد در سال ۱۷۸۷ بود جو...