بنیان‌گذار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران - هم بنیان‌گذار استارتاپ حوالی - پژوهشگر شهر هوشمند و گردشگری هوشمند