در باب کارآموزی های اخیر هوش مصنوعی

در باب کارآموزی های اخیر هوش مصنوعی
مطلبی کوتاه در مورد کاراموزی های اخیر مطرح شده در مورد هوش مصنوعی و لی...