هوش مصنوعی و تاثیر بر مشاغل

هوش مصنوعی و تاثیر بر مشاغل
از تغییر گریزی نیست ، تهدید هوش مصنوعی برای کارگران و کارمندان ، اندکی...