دانشجوی دکترای رباتیک و هوش مصنوعی - مرکز تحقیقات اینریا - فرانسه