چرا بردارها مبدا ندارند؟

چرا بردارها مبدا ندارند؟
روش حل مسائل فیزیکی عمدتا به این صورت بوده که ما مسئله را به صورت یک م...