Cognitive Computing

محاسبات شناختی یکی از حوزه‌های جدید در روندهای فناوری است که به عنوان...