کتابخانه سلنیوم چیه و چیکار میکنه؟(قسمت دوم)

کتابخانه سلنیوم چیه و چیکار میکنه؟(قسمت دوم)
سلام بر همگیتوی این قسمت میخوایم کمی بیشتر با کتابخانه سلنیوم آشنا شوی...