زمانی که هوش مصنوعی ،بشر را از ویروس کرونا نجات می دهد!

زمانی که هوش مصنوعی ،بشر را از ویروس کرونا نجات می دهد!
هوش مصنوعی ، علم داده و فناوری برای شکست کرونا در اختیار انسان