چگونه بازاریابی دیجیتالی و یادگیری ماشین بر روی بازاریابی جستجو تاثیر می گذارند؟

چگونه بازاریابی دیجیتالی  و یادگیری ماشین  بر روی بازاریابی جستجو  تاثیر می گذارند؟
با انتشار ابزار جدید یادگیری ماشین گوگل بنام RankBrain، همگان از تاثیر...