تحلیل بازاریابیِ خرده‌فروشی‌ها – بخش نهم

تحلیل بازاریابیِ خرده‌فروشی‌ها – بخش نهم
مجدداً به مثال مطالعه‌ی موردی خرده‌فروشی‌ دایکه برای تحلیل‌های بازاری...