هوش مصنوعی و روباتیک از یکدیگر متفاوت هستند

هوش مصنوعی و روباتیک از یکدیگر متفاوت هستند
چقدر از تفاوت های موجود میان روباتیک و هوش مصنوعی مطلع هستید؟ با مطالع...