الگوریتم ژنتیک و مسئله هشت وزیر

الگوریتم ژنتیک و مسئله هشت وزیر
در مطلب به صورت خلاصه الگوریتم ژنتیک و مبانی آن مطرح می‌شود و در نهایت...