مقدمه ای بر نظریه اطلاعات (قسمت دوم)

مقدمه ای بر نظریه اطلاعات (قسمت دوم)
آنتروپی قانون جهانی زبان هاستدر قسمت قبلی مقدمه ای از نظریه اطلاعات را...