آمریکا چگونه با یادگیری ماشین و کلان داده می‌خواهد جلوی دور زدن تحریم نفتی ایران را بگیرد؟

آمریکا چگونه با یادگیری ماشین و کلان داده می‌خواهد جلوی دور زدن تحریم نفتی ایران را بگیرد؟
در سال‌های اخیر تعداد ماهواره‌هایی که از سطح زمین تصویر جمع‌آوری می‌ک...