تشخیص چهره و بازشناسی افراد با الگوریتم شبکه‌های عصبی

تشخیص چهره و بازشناسی افراد با الگوریتم شبکه‌های عصبی
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﭼﺎﻟ...