بررسی نقش رایانش مه در ساخت سیستم های حمل و نقل هوشمند

رایانش مه (Fog Computing) مفهوم جدیدی در دنیای فناوری و ارتباطات است ک...