اینستاگرام و نگاه ِ دایی‌جان‌ناپلئونی به آن

اینستاگرام و نگاه ِ دایی‌جان‌ناپلئونی به آن
کاریکاتور ِ دنیای ِ مدرنتوصیه می‌کنم بخشی کوتاه و ۵ دقیقه‌ای از مصاحبه...