چرا باید کتاب «همه دروغ می‌گویند» را بخوانید

چرا باید کتاب «همه دروغ می‌گویند» را بخوانید
تمام کتاب حول این ادعای محوری می‌چرخد که داده‌های بزرگ، انقلاب بعدی تا...