فراداده (Meta Data) چیست؟

فراداده (Meta Data) چیست؟
داده ای که توضیحاتی را راجع به داده یا دسته ای از داده ها ارائه میکند.