قدرت داده ها در حکم رانی نوین

قدرت داده ها در حکم رانی نوین
گر یک ناشناس در خیابان جلوی شما را بگیرد و از نام و نام‌خانوادگی، شمار...