نگاهی به AresDB GPU-Powered

نگاهی به AresDB GPU-Powered
این پایگاه‌داده از GPU برای پردازش داده ها به صورت بلادرنگ(Real-Time)...