اوبر چگونه از کلان داده ها برای رشد استفاده می کند

اوبر چگونه از کلان داده ها برای رشد استفاده می کند
اوبر با بیش از 100 میلیون کاربر فعال ماهانه، 3 میلیون راننده، 10 میلیا...