انالیز احساسات یا sentiment analysis چیست.

انالیز احساسات یا sentiment analysis  چیست.
فهمیدن دیدگاه و احساس فردی در مورد موضوعی خاص از داخل یک نوشته و متن.