آیا باید در یادگیری نیز هدف‌گذاری کنیم؟

آیا باید در یادگیری نیز هدف‌گذاری کنیم؟
قبل از یادگیری هر موضوع، باید بدانیم که چرا می‌خواهیم آن مهارت را بیام...