پیش بینی تصمیم انسان با هوش مصنوعی

پیش بینی تصمیم انسان با هوش مصنوعی
آیا امکان دارد قبل از آنکه انسان تصمیمی بگیرد کامپیوتر آن را حتی قبل ا...