مدل پنهان مارکف به زبان ساده

مدل پنهان مارکف به زبان ساده
دو نفر را در نظر بگیرید با نام آلیس و باب که دور از هم زندگی میکنند و...