پردازش زبان طبیعی (NLP) چیست؟

پردازش زبان طبیعی(NLP) یکی از فیلدهایی است که در سال های اخیر توجه خوب...