تصویر آدمهایی که وجود ندارند!

تصویر آدمهایی که وجود ندارند!
چه باورتون بشه چه نشه، شخصیتهایی که توی تصویر بالا حضور دارند هیچکدومش...