هوش مصنوعی در صنعت بازی سازی

هوش مصنوعی در صنعت بازی سازی
اولین رد پای بزرگ کامپیوتر ها در بازی های کامپیوتری در سال 1997 دیده م...