تاثیر هوش مصنوعی(AI),بر مهمترین ابزارهای دیجیتال مارکتینگ

تاثیر هوش مصنوعی(AI),بر مهمترین ابزارهای دیجیتال مارکتینگ
مهمترین ابزارهای دیجیتال مارکتینگ ,که از هوش مصنوعی تاثیر پذیرفته اند.