کاساندرا و راه سازگار کردن داده‌هایی که گرفتار ناسازگاری اند

کاساندرا و راه سازگار کردن داده‌هایی که گرفتار ناسازگاری اند
به طور کلی تو سیستم‌هایی که داده‌ها را به صورت توزیع شده و با نگهداری...