چیز هوشمند یا فقط قابلیت کنترل از راه دور؟

چیز هوشمند یا فقط قابلیت کنترل از راه دور؟
نمیدونم گوش شما تا چقدر با واژه هایی نظیر چراغ هوشمند، خانه هوشمند، قف...