فکر کردن به آینده، آینده نگری نیست!

فکر کردن به آینده، آینده نگری نیست!
آدمها به آینده سه برابر بیشتر از گذشته فکر می کنند و هنگامی که به گذشت...