۶ نکته در یادگیری برنامه‌نویسی که کمک میکنه برنامه‌نویس بهتری باشید

۶ نکته در یادگیری برنامه‌نویسی که کمک میکنه برنامه‌نویس بهتری باشید
همه مون خوب میدونیم که یادگیری در فرایند برنامه نویس بودن (و شدن!) خیل...