یادگیری ماشین را از کجا شروع کنیم؟(منابع فارسی یادگیری ماشین)

یادگیری ماشین را از کجا شروع کنیم؟(منابع فارسی یادگیری ماشین)
یادگیری ماشین یکی از مباحثی هست که این روزها زیاد در موردش می شنویم. خ...