بایاسِ مجموعه داده چگونه زندگی اجتماعی ما را به خطر میاندازد؟

بایاسِ مجموعه داده چگونه زندگی اجتماعی ما را به خطر میاندازد؟
بخش مهمی از تصمیمات زندگی انسان مدرن بر اساس داده‌ها صورت می‌گیرد. اگر...