خیز مجلس برای استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری

خیز مجلس برای استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری
یکی از طرح هایی که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال اجراست '...