به کرونا پشت نکرده‌ایم

به کرونا پشت نکرده‌ایم
گزارشی از اقدامات دانشگاه شریف در مقابله با کرونا