از چرخِ گوشت تا ریاضیات !

از چرخِ گوشت تا ریاضیات !
-