داده‌کاوی (Data Mining) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

داده‌کاوی (Data Mining) چیست و چه کاربردهایی دارد؟
داده کاوی عبارت است از فرایند یافتن و استخراج اطلاعات پنهان، الگوها و...